Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Thư ký Quản trị Công ty

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Interpreter/ Translator, Administrative / Clerical, Law / Legal Services, Banking
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Phối hợp với Phòng Quản lý Nhà đầu tư trong việc tổ chức họp hoặc/ và lấy ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
 2. Tổ chức và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, ghi biên bản họp cho các cuộc họp/ lấy ý kiến và dự thảo các nghị quyết/quyết định của các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các Ủy ban/ Ban/ Hội đồng trực thuộc HĐQT đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật, Điều lệ SeABank và quy định nội bộ khác có liên quan.
 3. Theo dõi, giám sát các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và các Ủy ban/ Ban/ Hội đồng trực thuộc HĐQT.
 4. Phối hợp, đôn đốc các đơn vị có liên quan làm rõ các vấn đề vướng mắc trong quá trình xử lý các Tờ trình, văn bản hoặc các nội dung trình ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua theo yêu cầu của HĐQT, BKS.
 5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến công tác quản trị Ngân hàng, đảm bảo công tác quản trị Ngân hàng tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng và mô hình quản trị công ty đại chúng.
 6. Đầu mối thực hiện các báo cáo, tài liệu liên quan đến công tác quản trị cho nội bộ, NHNN, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan quản lý nhà nước khác.
 7. Tổ chức thực hiện công tác công bố thông tin thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.
 8. Thực hiện các hồ sơ trình NHNN, UBCKNN và các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ SeABank.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Trưởng/ Phó Trưởng phòng Thư ký Quản trị Công ty và Giám đốc Văn phòng HĐQT.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp hệ chính quy loại Khá trở lên các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, Luật, …

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo, TOEIC đạt từ 700 điểm hoặc tương đương trở lên

- Trình độ tin học: Thành thạo MS.Office, khả năng trình bày trên powerpoint và các công cụ tương tự

- Kinh nghiệm công tác: 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thư ký công ty ở các công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.

- Các kỹ năng:

 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu, phân tích;
 • Khả năng báo cáo, trình bày ở mức độ tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt; năng động, có thể đi công tác nếu cần;
 • Khả năng tư duy tổng hợp, phân tích, dự đoán. 

- Yêu cầu khác

 • Cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến SeABank và Lãnh đạo của SeABank.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.