Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng Rủi ro tín dụng

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Department Manager
 • Permanent
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Risk Division
 • 1
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance

Job Description

Xây dựng và quản lý chính sách hoạt động Quản trị rủi ro: Chủ động hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, cập nhật chính sách, các quy định, quy trình nội bộ về quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và PTF.

Theo dõi, đánh giá và sử dụng các chính sách Quản trị rủi ro vào thực hiện hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả.

Thực hiện nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát các loại rủi ro trọng yếu phát sinh trong hoạt động kinh doanh của PTF, đảm bảo phù hợp khẩu vị rủi ro, tuân thủ quy định của pháp luật và PTF.

Nâng cao nhận thức quản trị rủi ro trên toàn hệ thống công ty

Xây dựng cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn lực- đội ngũ quản trị rủi ro.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, kế toán kiểm toán,…

Có trên 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực rủi ro tín dụng, trong đó ít nhất 05 năm làm quản lý có kinh nghiệm làm việc tại khối phòng ban quản trị rủi ro tín dụng ; 
Ưu tiên kinh nghiệm QTRR lĩnh vực bán lẻ, Tài chính tiêu dùng, các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài, ...

Hiểu biết số liệu thống kê / mô hình hóa và cách áp dụng vào quản lý rủi ro.

Có khả năng tổ chức / sửa đổi quy định về quản lý rủi ro một cách nhất quán.

Am hiểu các rủi ro kinh doanh khác nhau (tín dụng / thị trường / thanh khoản / hoạt động / chiến lược, v.v.) một cách toàn diện và có thể đề xuất giải pháp.

Có khả năng phân tích, định lượng, và tư duy lgic

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.