Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên Vận hành nhắc nợ nhóm B0 Predue

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • 9,000,000 - 10,000,000 VND
 • Risk Division
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Phân tích và đề xuất triển khai chiến thuật nhắc nợ sớm.

Đánh giá và soạn thảo nội dung nhắc nợ hiệu quả

Vận hành hệ thống nhắc nợ sớm như sms, voice blaster

Giám sát và theo dõi kết quả vận hành hàng ngày, đảm bảo đạt mục tiêu tối thiểu đặt ra từ ban lãnh đạo

Báo cáo và hành động nhanh để cải thiện kết quả thu nợ

Đề xuất và triển khai các chiến thuật, chiến lược thu nợ sớm

Đề xuất và triển khai các chiến thuật nhắc nợ sớm sử dụng công nghệ và số hóa quy trình nhắc nợ sớm

Job Requirement

Có kinh nghiệm về nghiệp vụ thu hồi nợ PreDue

Có kiến thức phân tích chiến lược THN

Có kinh nghiệm về việc vận hành hệ thống THN, SMS, Voice Blaster

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.