Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên Kế toán thanh toán

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Kiểm tra hồ sơ thanh toán các khoản chi tiêu nội bộ, giám sát việc thực hiện theo định mức chi tiêu và hạn mức phán quyết,  thực hiện rà soát, đôn đốc việc thanh quyết toán các khoản chi phí này

Đánh giá các phương án mua sắm, thẩm tra giá/ dự toán chi phí, đưa ý kiến về các điều khoản nội dung hợp đồng chi tiêu mua sắm, xây dựng cơ bản;

Thực hiện thanh toán, hạch toán ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động chi tiêu nội bộ theo quy định.

Hạch toán, quản lý, theo dõi, trích khấu hao, tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ,và các chi phí chờ phân bổ khác. Phối hợp các đơn vị trong công tác kiểm kê, thanh lý, quản lý tài sản theo qui định.

Lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán theo quy định.

Lập các báo cáo cung cấp thông tin số liệu, cung cấp tài liệu theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Đại học chuyên nghành Tài chính Kế toán Kiểm toán

Từ 2 năm kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng.

Kỹ năng tính toán, phân tích, đối chiếu

Kỹ năng sử dụng MS Office thành thạo, vận dụng các phần mềm kế toán

Kỹ năng quản lý số liệu và báo cáo.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.