Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên/ Chuyển viên chính MIS

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • 17,000,000 - 20,000,000 VND
 • Finance / Investment
 • 12/08/2022

Job Description

- Thực hiện công việc theo mảng chức năng được phân công

- Đầu mối xây dựng, phân tích, đánh giá kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách, kế hoạch đầu tư mua sắm và kế hoạch tài chính toàn công ty/ các đơn vị trong công ty

- Thực hiện quản lý vốn chủ sở hữu: Lập kế hoạch vốn, phương án phân phối lợi nhuận, phân bổ vốn

- Thực hiện quản lý dữ liệu quản trị, quy hoạch dữ liệu, xây dựng hệ thống các báo cáo quản trị nội bộ

- Thực hiện lập các báo cáo quản trị, báo cáo dự báo, phân tích hiệu quả kinh doanh/ hiệu quả tài chính, cung cấp thông tin, số liệu cho các đơn vị kinh doanh

- Tính toán cơ chế thưởng kinh doanh cho lực lượng bán hàng, đối soát hoa hồng đại lý, thưởng hiệu suất cho các đơn vị hỗ trợ (TT THN, TT Vận hành, TT phê duyệt, ….)

- Thực hiện xây dựng các cơ chế chính sách định mức về tài chính, tham mưu các vấn đề liên quan đến tài chính các đơn vị (hiệu quả tài chính, phương án kinh doanh….).

Job Requirement

- Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng

- Từ 2 năm KN chuyên môn về MIS, Data analysist, Business Intelligence,...

- Hiểu được tiếng anh chuyên ngành

- Có khả năng hiểu cấu trúc hệ thống, core banking

- Sử dụng tốt các tool: Excel, MS SQL, Power BI, có kiến thức về SSIS, Python,...

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.