Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên gia/Chuyên viên Quản lý Chính sách An ninh thông tin

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network
 • 22/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CHÍNH:

Đảm bảo việc thiết lập và duy trì các chính sách, quy định, quy trình về an toàn bảo mật

thông tin (ATBM TT) trên cơ sở tuân thủ luật pháp, các quy định của Ngân hàng nhà

nước và các chuẩn mực quốc tế.

Đảm bảo công tác nhận thức để tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình về ATBM

TT.

Tổ chức, phối hợp đánh giá tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình về ATBM TT đã ban hành.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thiết lập và triển khai các kế hoạch hành động theo định hướng chung của Phòng An

ninh thông tin nhằm đáp ứng Chiến lược ANTT.

Đầu mối giữa các bộ phận thuộc Phòng ANTT về việc: thiết lập, chuẩn hóa, ban hành,

triển khai, cập nhật và quản lý các văn bản chính sách, quy định, tiêu chuẩn, quy trình,

hướng dẫn ANTT tuân thủ theo yêu cầu của SBV, ISO 27001, và dựa trên bộ khung của

một số Tổ chức Quốc tế như NIST, PCI-DSS và COBIT.

Giám sát, kiểm tra và đánh giá định kỳ mức độ tuân thủ các chính sách, quy định, tiêu

chuẩn, quy trình ANTT đã ban hành đối với toàn hệ thống Thông tin (DC, DR, Cloud,

Branches) của Công ty, Đối tác và Nhà cung cấp dịch vụ của Công ty.

Đầu mối hỗ trợ trong việc báo cáo tuân thủ ANTT nội bộ và báo cáo SBV.Tổ chức phối hợp với các bộ phận thuộc Phòng ANTT: xây dựng, phát triển, triển khai và duy trì các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức và tuân thủ ANTT dành cho toàn thể CBNV.

Phối hợp bộ phận Truyền thông thực hiện truyền thông định kỳ về ANTT, tuân thủ và rủi ro an toàn Thông tin trên các phương tiện truyền thông của Công ty.

Nghiên cứu các công nghệ, phương thức tấn công công nghệ cao mới. Xác định các xu hướng, thách thức và giải pháp ANTT trong tương lai.

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng ANTT.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Mật mã.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm

Có kiến thức về an toàn thông tin, lập trình (Bash, Python, Javascript, SQL...), mạng, hệ

điều hành, ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Kiến thức tốt về Network security.

Ưu tiên kinh nghiệm vận hành và quản lý hệ thống SIEM.

Khả năng tư duy logic, lập kế hoạch, quản lý quy trình, quản lý thay đổi tốt.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.