Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CVCC/CVC/CV Quản lý rủi ro thẻ - Khối Vận Hành

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • 28/10/2022

Job Description

 1. Chứcnăng

 

 • Thực hiện nghiệp vụ Giám sát, xử lý gian lận giao dịch thẻ và dịch vụ Ngân hàng theo định hướng và mục tiêu của cấp quản lý trực tiếp 

 1. Nhiệmvụ

 

 • Thực hiện công tác giám sát giao dịch thẻ và dịch vụ Ngân hàng số SeABank chiều phát hành và thanh toán theo phân công hoặc trực ca/ phiên (từng thời kỳ);
 • Xác thực với khách hàng, ngân hàng phát hành, ngân hàng thanh toán phối hợp với các bộ phận liên quan xác định tình trạng giao dịch, nguyên nhân và biện pháp (nếucó);
 • Chịu trách nhiệm xử lý kịp thời các yêu cầu hỗ trợ, sự cố lien quan đến giao dịch gian lận trong phạm vi trách nhiệm được phân công và/ hoặc ca trực phụ trách;
 • Tổng hợp số liệu báo cáo làm căn cứ thực hiện rà soát và thay đổi tiêu chí và chính sách giám sát, dự báo xu hướng gian lận giao dịch thẻ và dịch vụ ngân hàng số định kỳ;
 • Tiếp nhận và giải đáp, tư vấn, hỗ trợ tác nghiệp đối với các thắc mắc liên quan tới quy trình, quy định lien quan đến nghiệp vụ giám sát giao dịch và tuân thủ;
 • Thực hiện công tác tuân thủ liên quan đến thẻ và dịch vụ ngân hàng số
 • Là đầu mối tiếp nhận yêu cầu, phân bổ, tổng hợp báo cáo và tiến độ xử lý các hạng mục lien quan đến hoạt động thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và độc lập.
 • Quản lý, tiếp nhận và thực hiện báo cáo theo chương trình cáo tuân thủ của các Tổ chức thẻ trong và ngoài nước, Hiệp hội thẻ về gian lận, giả mạo trong hoạt động thẻ và dịch vụ Ngân hàng số
 • Cập nhật, tổng hợp và phân bổ bản tin nghiệp vụ từ các Tổ chức thẻ quốc tế định kỳ và phát sinh tới các phòng ban nghiệp vụ lien quan.
 • Thực hiện rà soát, sửa đổi, xây dựng quy trình, quy định, tài liệu đề xuất cải tiến, áp dụng công nghệ lien quan đến nghiệp vụ Giám sát giao dịch và tuân thủ theo từng thời kỳ
 • Thực hiện tổng hợp và phân tích báo cáo dữ liệu nghiệp vụ giám sát giao dịch thẻ và dịch vụ ngân hàng số.
 • Thực hiện các công tác phát sinh khác theo sự phân công của Giám đốc Giám sát giao dịch và Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch và Giải quyết tra soát thẻ và dịch vụ ngân hàng số.

 

Job Requirement

 1. Yêu cầu kinh nghiệm và Tiêu chuẩn năng lực
 1. Trình độ học vấn:           
 • Trình độ:Đại học trở lên
 • Chuyên ngành đào tạo:Cử nhân ngành kinh tế, tài chính ngân hàng
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…): Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng)
 1. Kinh nghiệm công tác:   
 • Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý tối thiểu; lĩnh vực yêu cầu: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 1. Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           
 1. Kiến thức:
 • Có hiểu biết trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng
 • Am hiểu lĩnh vực sản phẩm và hoạt động thẻ
 • Kỹ năng tiếng Anh đọc - dịch tài liệu của TCTQT
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng quản lý/giao tiếp/thuyết trình/tổng hợp/ phân tích
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ
 • Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng đào tạo.
 1. Yêu cầu khác:       
 • Trình độ tiếng Anh: Đọc và dịch tài liệu chuyên môn
 • Tin học văn phòng (Words, Ecxels, Power point, Project)
 • Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và cam kết gắn bó

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.