Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 CV Thẩm định giá S-Value tại Thái Bình, Nam Định Thai Binh
Nam Dinh
16/11/2022
2 Khối KHCN - Chuyên viên Thiết kế sáng tạo (Video Editor ) Ha Noi 08/11/2022
3 Chuyên viên Hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Ha Noi 24/10/2022
4 Khối KHCN - Chuyên Gia Thiết kế UI/UX Sản phẩm Ngân hàng số Ha Noi 14/10/2022
5 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Marketing Khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi 14/09/2022
6 Khối KHCN - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Ha Noi 14/09/2022
7 Ban Truyền thông & Tiếp thị - Giám đốc Phát triển Tiếp thị Ha Noi 12/09/2022
8 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01) Ha Noi 04/01/2022
9 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
10 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Ha Noi
Vinh Phuc
Bac Ninh
04/01/2022
11 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Long Biên (Hà Nội) (TA01) Ha Noi 04/01/2022
12 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
13 Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
14 Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.