Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
101 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích dữ liệu (Data Warehouse) Ha Noi 06/06/2022
102 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Dịch vụ bảo mật Ha Noi 06/06/2022
103 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Ha Noi 06/06/2022
104 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi Ha Noi 06/06/2022
105 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kiểm thử Công nghệ Ha Noi 06/06/2022
106 Khôi KHCN - Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm Thẻ Ha Noi 06/06/2022
107 Khôi KHCN - Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm Tài khoản. Ha Noi 06/06/2022
108 Khối Pháp chế và tuân thủ - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách và Quản trị danh mục Tuân thủ Ha Noi 06/06/2022
109 Khối KHCN - Chuyên viên chính Phát triển và Quản lý chương trình Ha Noi 03/06/2022
110 Khối KHCN - Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Quản lý khách hàng sau bán KHCN (After Sale) Ha Noi 03/06/2022
111 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Hỗ trợ Kinh doanh và Thúc đẩy bán Ha Noi 03/06/2022
112 Khối KHCN - Giám đốc nghiên cứu và phân tích thị trường Ha Noi 03/06/2022
113 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Thế chấp KHCN Ha Noi 03/06/2022
114 Khối phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp Ha Noi 03/06/2022
115 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/Chuyên viên Thanh quyết toán Ha Noi 02/06/2022
116 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Ha Noi 17/05/2022
117 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng Ha Noi 13/05/2022
118 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kế hoạch ngân sách và Phân tích, dự báo hoạt động kinh doanh Ha Noi 05/05/2022
119 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01) Ha Noi 04/01/2022
120 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.