Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 PTF - Trưởng phòng Rủi ro tín dụng Ha Noi 29/11/2022
2 PTF - Trưởng phòng Quản lý danh mục rủi ro tín dụng Ha Noi 29/11/2022
3 PTF - Trưởng phòng Quản lý mô hình Rủi ro tín dụng Ha Noi 29/11/2022
4 PTF - Trưởng nhóm/Chuyên gia Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) Ha Noi 24/11/2022
5 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Huế Thua Thien Hue 23/11/2022
6 PTF - Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại Ha Noi 14/11/2022
7 Trưởng nhóm Khách hàng ưu tiên - Khu vực Vĩnh Phúc Vinh Phuc 08/11/2022
8 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Ha Noi 03/11/2022
9 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Hà Tĩnh Ha Tinh 21/10/2022
10 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Ha Noi 12/10/2022
11 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Ho Chi Minh 12/10/2022
12 PTF_Trưởng nhóm Thu hồi nợ điện thoại (Hà Nội & Hồ Chí Minh) Ha Noi 12/10/2022
13 Khối KHCN - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Ha Noi 14/09/2022
14 Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Phái sinh Ngoại hối Ha Noi 14/09/2022
15 Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phân tích thị trường và Nhận diện nhóm khách hàng Ha Noi 12/09/2022
16 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh lãi suất Ha Noi 05/09/2022
17 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực HCM Ho Chi Minh 29/08/2022
18 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực HCM Ho Chi Minh 29/08/2022
19 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
20 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh (TA01) Ha Noi
Bac Ninh
04/01/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.