Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 PTF - Trưởng phòng Quản lý danh mục rủi ro tín dụng Ha Noi 29/11/2022
2 PTF - Trưởng phòng Quản lý mô hình Rủi ro tín dụng Ha Noi 29/11/2022
3 PTF - Trưởng nhóm/Chuyên gia Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) Ha Noi 24/11/2022
4 PTF - Chuyên gia/Chuyên viên Quản lý Chính sách An ninh thông tin Ha Noi 22/11/2022
5 Khối XLN - CV Phân tích dữ liệu Thu hồi nợ Ha Noi 18/11/2022
6 Khối vận hành - Chuyên viên chính Quản trị Nghiệp vụ đa kênh Ha Noi 16/11/2022
7 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau Ca Mau 15/11/2022
8 PTF - Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại Ha Noi 15/11/2022
9 PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Ha Noi 15/11/2022
10 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Ha Noi 08/11/2022
11 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Ha Noi 03/11/2022
12 PTF - CVCC Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba Ho Chi Minh 02/11/2022
13 PTF - CVCC Chiến lược Thu hồi nợ Ho Chi Minh 02/11/2022
14 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên Tuyển dụng Ha Noi 02/11/2022
15 Khối Vận hành - Chuyên viên Cụm Kho quỹ tập trung Ho Chi Minh 28/10/2022
16 Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (RM) Ha Noi 14/10/2022
17 Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn cao cấp (SRM) Ha Noi 14/10/2022
18 Chuyên viên cao cấp Phát triển chương trình và Quản lý kế hoạch Bancassurance Ha Noi 11/10/2022
19 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên gia/ Chuyên viên Cao cấp Quản lý Nhân tài Ha Noi 10/10/2022
20 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi 10/10/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.