Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị Danh mục Xử lý nợ Ha Noi 08/08/2022
2 CV/CVC Quản lý Chất lượng Dịch vụ - Khối KHCN Ho Chi Minh 08/08/2022
3 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM Ho Chi Minh 08/08/2022
4 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Ho Chi Minh 05/08/2022
5 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cà Mau Ca Mau 04/08/2022
6 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương Binh Duong 04/08/2022
7 Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hoa 02/08/2022
8 PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Ha Noi 02/08/2022
9 PTF - Chuyên Viên Quản lý an toàn thông tin Ha Noi 02/08/2022
10 CV/CVC/CVCC Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN - Tp. HCM Ho Chi Minh 01/08/2022
11 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Ha Noi 29/07/2022
12 CVCC/CVC/CV Quản lý rủi ro thẻ - Khối Vận Hành Ha Noi 27/07/2022
13 Khối KHCN - Giám đốc Kiểm soát và Nâng cao Chất lượng Dịch vụ Ha Noi 27/07/2022
14 Khối Vận hành - CVC/CV Điều vận Tài sản Ha Noi 21/07/2022
15 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Ha Noi 20/07/2022
16 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Tiền Giang Tien Giang 19/07/2022
17 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Long An Long An 19/07/2022
18 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Long An Long An 19/07/2022
19 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đồng Nai Dong Nai 19/07/2022
20 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - An Giang An Giang 19/07/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.