Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
21 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Ha Noi 08/11/2022
22 Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động Ha Noi 03/11/2022
23 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Ha Noi 03/11/2022
24 PTF - Chuyên viên Tuyển dụng Ha Noi 03/11/2022
25 PTF - Chuyên viên cao cấp Đào tạo và Phát triển Ha Noi 02/11/2022
26 PTF - CVCC Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba Ho Chi Minh 02/11/2022
27 PTF - CVCC Chiến lược Thu hồi nợ Ho Chi Minh 02/11/2022
28 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên Tuyển dụng Ha Noi 02/11/2022
29 Khối Vận hành - Chuyên viên Cụm Kho quỹ tập trung Ho Chi Minh 28/10/2022
30 PTF - Chuyên viên Vận hành nhắc nợ nhóm B0 Predue Ho Chi Minh 27/10/2022
31 Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (RM) Ha Noi 14/10/2022
32 Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn cao cấp (SRM) Ha Noi 14/10/2022
33 Chuyên viên cao cấp Phát triển chương trình và Quản lý kế hoạch Bancassurance Ha Noi 11/10/2022
34 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên gia/ Chuyên viên Cao cấp Quản lý Nhân tài Ha Noi 10/10/2022
35 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi 10/10/2022
36 Khối QTRR - CV/ CVC Quản lý danh mục tín dụng Ha Noi 07/10/2022
37 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ Ha Noi 06/10/2022
38 Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Ha Noi 04/10/2022
39 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM Ho Chi Minh 21/09/2022
40 Văn phòng Hội đồng Quản trị - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Thư ký Quản trị Công ty Ha Noi 15/09/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.