Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
181 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking Ha Noi 10/06/2022
182 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Ha Noi 17/05/2022
183 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng Ha Noi 13/05/2022
184 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
185 Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
186 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01) Ha Noi 04/01/2022
187 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
188 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
189 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
190 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
191 Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
192 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
193 Khối KHCN - Giám đốc Kiểm soát và Nâng cao Chất lượng Dịch vụ Miền Bắc Ha Noi 14/09/2022
194 Khối KHCN - Chuyên viêncao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình Khách hàng ưu tiên - TA01 Ha Noi 12/09/2022
195 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng Ưu tiên - TA01 Ha Noi 12/09/2022
196 Giao dịch viên - KV Thanh Hóa Thanh Hoa 30/08/2022
197 Chuyên viên Kế toán nội bộ Ha Noi 26/08/2022
198 PTF - Nhân viên Thu hồi nợ điện thoại Ha Noi 22/08/2022
199 PTF - Chuyên viên Chiến lược Thu hồi nợ Ha Noi 22/08/2022
200 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Tài Trợ thương mại Ha Noi 05/07/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.