Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
81 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên gia/ Chuyên viên Cao cấp Quản lý Nhân tài Ha Noi 10/10/2022
82 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi 10/10/2022
83 Khối QTRR - CV/ CVC Quản lý danh mục tín dụng Ha Noi 07/10/2022
84 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ Ha Noi 06/10/2022
85 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Khu vực Hà Nội Ha Noi 05/10/2022
86 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên, Phúc Yên) Vinh Phuc 05/10/2022
87 Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên, Phúc Yên) Vinh Phuc 05/10/2022
88 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Ha Noi 04/10/2022
89 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Ha Noi 04/10/2022
90 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi 04/10/2022
91 Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Ha Noi 04/10/2022
92 Khối QTRR - Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài sản đảm bảo Ha Noi 04/10/2022
93 Khối QTRR - Chuyên viên giám sát dữ liệu TSBĐ Ha Noi 26/09/2022
94 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM Ho Chi Minh 21/09/2022
95 Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 21/09/2022
96 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 21/09/2022
97 Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 21/09/2022
98 Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 21/09/2022
99 Chuyên viên Khách hàng hoạt động - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 21/09/2022
100 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực HCM Ho Chi Minh 29/08/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.