Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
161 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Ha Noi 05/07/2022
162 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên cao cấp Marketing kỹ thuật số Ha Noi 05/07/2022
163 Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Ha Noi 05/07/2022
164 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Bắc Giang Bac Giang 04/07/2022
165 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Ha Noi 04/07/2022
166 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Ha Noi 04/07/2022
167 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Bắc Ha Noi 04/07/2022
168 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking Ha Noi 10/06/2022
169 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Ha Noi 17/05/2022
170 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng Ha Noi 13/05/2022
171 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
172 Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
173 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01) Ha Noi 04/01/2022
174 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
175 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
176 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
177 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
178 Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
179 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
180 CVC/CV Hỗ trợ tín dụng Ha Noi 16/09/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.