Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Khối KHCN - Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán khách hàng ưu tiên khu vực Ho Chi Minh 09/08/2022
2 CV/CVC Quản lý Chất lượng Dịch vụ - Khối KHCN Ho Chi Minh 08/08/2022
3 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Ha Noi 29/07/2022
4 Khối KHCN - Giám đốc Kiểm soát và Nâng cao Chất lượng Dịch vụ Ha Noi 27/07/2022
5 Khối KHCN - Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán Ha Noi 25/07/2022
6 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Ha Noi 22/07/2022
7 Khối KHCN - CVCC/CVC/CV Phát triển Đối tác liên kết Ho Chi Minh 18/07/2022
8 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Ha Noi 18/07/2022
9 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ Ha Noi 14/07/2022
10 Khối KHCN - Chuyên viêncao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình Khách hàng ưu tiên Ha Noi 07/07/2022
11 Khối KHCN - Chuyên Gia Thiết kế UI/UX Sản phẩm Ngân hàng số Ha Noi 07/07/2022
12 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ Ha Noi 30/06/2022
13 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển mạng lưới và ATM Ha Noi 30/06/2022
14 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng Ha Noi 23/06/2022
15 Khối KHCN - Chuyên gia Phát triển sản phẩm Dự án Digital Banking Ha Noi 16/06/2022
16 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên triển khai hệ thống Ngân hàng giao dịch KHCN Ha Noi 14/06/2022
17 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Trả lương Ha Noi 10/06/2022
18 Khối KHCN - Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking Ha Noi 10/06/2022
19 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị danh mục và Chính sách Khách hàng Ha Noi 07/06/2022
20 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Marketing Khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi 06/06/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.