Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 PTF - Chuyên viên Hạ tầng công nghệ (Network) Ha Noi 22/11/2022
2 PTF - Chuyên viên Vận hành nhắc nợ nhóm B0 Predue Ho Chi Minh 22/11/2022
3 Khối XLN - CV Phân tích dữ liệu Thu hồi nợ Ha Noi 18/11/2022
4 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Xử lý nợ Tại Hà Nội Ha Noi 17/11/2022
5 CV Thẩm định giá S-Value tại Thái Bình, Nam Định Thai Binh
Nam Dinh
16/11/2022
6 Khối Tài chính và Kế hoạch - Chuyên viên Giám sát và Phân bổ chi phí hoạt động Ha Noi 09/11/2022
7 Khối KHCN - Chuyên viên Thiết kế sáng tạo (Video Editor ) Ha Noi 08/11/2022
8 Khối CNNHS - Chuyên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Nghiên cứu và Cải tiến Công nghệ (AI) Ha Noi 04/11/2022
9 PTF - Nhân viên Thu hồi nợ điện thoại Ha Noi 03/11/2022
10 PTF - CVCC Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba Ho Chi Minh 02/11/2022
11 PTF - CVCC Chiến lược Thu hồi nợ Ho Chi Minh 02/11/2022
12 PTF - Chuyên viên Vận hành nhắc nợ nhóm B0 Predue Ho Chi Minh 27/10/2022
13 Khối vận hành - Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán và Đối soát thẻ Nội địa (Đối soát quỹ ATM) Ha Noi 26/10/2022
14 Chuyên viên Hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Ha Noi 24/10/2022
15 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Ha Noi 21/10/2022
16 Khối KHCN - Chuyên Gia Thiết kế UI/UX Sản phẩm Ngân hàng số Ha Noi 14/10/2022
17 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Ho Chi Minh 12/10/2022
18 PTF_Trưởng nhóm Thu hồi nợ điện thoại (Hà Nội & Hồ Chí Minh) Ha Noi 12/10/2022
19 Chuyên viên cao cấp Phát triển chương trình và Quản lý kế hoạch Bancassurance Ha Noi 11/10/2022
20 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng Doanh nghiệp Ha Noi 10/10/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.