Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
141 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị Danh mục Xử lý nợ Ha Noi 08/08/2022
142 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Huế) Thua Thien Hue 08/08/2022
143 Khối XLN - Chuyên viên xử lý nợ địa bàn Hai Duong 08/08/2022
144 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Xử lý nợ Tại Hà Nội Ha Noi 08/08/2022
145 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Thống kê Ha Noi 04/08/2022
146 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên cao cấp Marketing kỹ thuật số Ha Noi 05/07/2022
147 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking Ha Noi 10/06/2022
148 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Ha Noi 17/05/2022
149 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng Ha Noi 13/05/2022
150 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
151 Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
152 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01) Ha Noi 04/01/2022
153 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
154 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
155 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
156 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
157 Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
158 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
159 Khối KHCN - Giám đốc Kiểm soát và Nâng cao Chất lượng Dịch vụ Miền Bắc Ha Noi 14/09/2022
160 Khối KHCN - Chuyên viêncao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình Khách hàng ưu tiên - TA01 Ha Noi 12/09/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.