Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
121 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
122 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
123 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
124 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
125 Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
126 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
127 CVC/CV Hỗ trợ tín dụng Ha Noi 16/09/2022
128 CVC/CV Xác thực khách hàng và hồ sơ Ha Noi
Ho Chi Minh
Thanh Hoa
16/09/2022
129 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng Ưu tiên - TA01 Ha Noi 12/09/2022
130 Giao dịch viên - KV Thanh Hóa Thanh Hoa 30/08/2022
131 Chuyên viên Kế toán nội bộ Ha Noi 26/08/2022
132 Giao dịch viên khách hàng doanh nghiệp lớn - Sở giao dịch Ha Noi 13/05/2022
133 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
134 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Ha Noi
Vinh Phuc
Bac Ninh
04/01/2022
135 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Ha Noi
Vinh Phuc
Bac Ninh
04/01/2022
136 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Ha Noi
Vinh Phuc
Bac Ninh
04/01/2022
137 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Long Biên (Hà Nội) (TA01) Ha Noi 04/01/2022
138 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh (TA01) Ha Noi
Bac Ninh
04/01/2022
139 Trưởng nhóm khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
140 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.