Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
161 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking Ha Noi 10/06/2022
162 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Ha Noi 17/05/2022
163 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng Ha Noi 13/05/2022
164 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
165 Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
166 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01) Ha Noi 04/01/2022
167 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
168 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bac Ninh 04/01/2022
169 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
170 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
171 Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
172 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Ha Noi 04/01/2022
173 CVC/CV Xác thực khách hàng và hồ sơ Ha Noi
Ho Chi Minh
Thanh Hoa
16/09/2022
174 Khối KHCN - Chuyên viêncao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình Khách hàng ưu tiên - TA01 Ha Noi 12/09/2022
175 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng Ưu tiên - TA01 Ha Noi 12/09/2022
176 PTF - Chuyên viên Chiến lược Thu hồi nợ Ha Noi 22/08/2022
177 Giao dịch viên khách hàng doanh nghiệp lớn - Sở giao dịch Ha Noi 13/05/2022
178 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vinh Phuc 04/01/2022
179 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Ha Noi
Vinh Phuc
Bac Ninh
04/01/2022
180 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Ha Noi
Vinh Phuc
Bac Ninh
04/01/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.