Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên /Chuyên viên chính Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Human Resources
 • 31/05/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

       1. Thực hiện hoạt động kiểm soát tuân thủ sau giải ngân thông qua hồ sơ kiểm tra, giám sát sau vay do ĐVKD cung cấp về các nội dung:

 • Tuân thủ nội dung phê duyệt tín dụng của SeABank đối với từng khoản vay.
 • Tuân thủ sản phẩm của SeABank ban hành trong từng thời kỳ.
 • Tuân thủ bổ sung chứng từ sau cho vay theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ và phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
 • Tuân thủ các quy định liên quan đến tài sản bảo đảm như: định giá lại TSBĐ đối với hoạt động cấp tín dụng, mua bảo hiểm đối với TSBĐ lần đầu và tái tục, hoàn thiện TSBĐ hình thành trong tương lai.
 • Tuân thủ cam kết chuyển doanh thu của KH theo quy định của Nghị quyết/Sản phẩm/Chính sách tín dụng của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Giám sát việc kiểm tra KHCN định kỳ, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của KH của các ĐVKD trên toàn hệ thống.
 • Kiểm soát toàn bộ thông tin tuân thủ các quy trình, quy định của KHCN tại SeABank trong phạm vi nhiệm vụ của Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân; phản ánh ngay những vấn đề phát sinh đến các đơn vị có liên quan để có phương án xử lý kịp thời.

       2. Phát hiện và đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động kiểm soát sau vay tại KSSV KHCN nói riêng và hoạt động kiểm tra, giám sát sau giải ngân tại SeABank nói chung trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

       3. Lập báo cáo công việc theo quy định nội bộ và yêu cầu.

       4. Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo nghiệp vụ theo kế hoạch, chương trình đào tạo nội bộ của Ngân hàng (nếu có).

       5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân, Giám đốc KSSV KHCN, Giám đốc Vận hành KHCN, Giám đốc K.VH&CN, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng. 

Job Requirement

Kỹ năng:

 • Có các kiến thức cơ bản về hoạt động ngân hàng thương mại nói chung và các nghiệp vụ, sản phẩm tín dụng nói riêng.
 • Có khả năng đánh giá hồ sơ tín dụng, tình trạng KH thông qua hồ sơ.
 • Có tư duy logic, cẩn thận.

Khả năng làm việc độc lập tốt, sẵn sàng làm việc nhóm khi được yêu cầu.

Kinh nghiệm công tác:

 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đặc biệt ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định tín dụng, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, xử lý tín dụng, pháp chế.
 • Ứng viên đã có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên có thể xem xét bổ nhiệm vị trí Chuyên viên chính; 03 năm trở lên có thể xem xét bổ nhiệm vị trí Chuyên viên cao cấp.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương mại, luật.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.