Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro thị trường

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Banking, Risk Division
 • 01/07/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm soát RRTT đối với một hay một nhóm sản phẩm và nằm ngoài tầm giải quyết của chuyên viên.

2. Thực hiện xây dựng và thiết lập hạn mức rủi ro thị trường.

3. Phân tích và Cảnh báo rủi ro cho thị trường phụ trách

- Phân tích xu hướng biến động của Thị trường, xu hướng vận động của nên kinh tế vĩ mô, các chính sách điều tiết kinh tế của nhà nước… lên rủi ro thị trường của ngân hàng.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và các cảnh bảo rủi ro cho các cấp lãnh đạo và khối kinh doanh về rủi ro thị trường mà ngân hàng đang nắm giữ.

- Phân tích rủi ro thị trường cho các giao dịch của Khối Nguồn vốn, thẩm định các phương án kinh doanh của khối Nguồn vốn.

4. Thực hiện nghiên cứu các sản phẩm mới trong ngân hàng:

- Nghiên cứu các nội dung kinh tế của sản phẩm mới.

- Đánh giá rủi ro thị trường liên quan đến việc thực hiện sản phẩm mới.

- Đánh giá cách thức giảm thiểu rủi ro thị trường của các sản phẩm này.

- Nghiên cứu nhận định các điều kiện về con người, thiết bị của ngân hàng có phù hợp để thực hiện sản phẩm mới này.

- Đề ra các phương thức quản trị rủi ro thị trường phù hợp với sản phẩm mới, đảm bảo rằng các rủi ro này được kiểm soát thông qua quy trình hiện có hoặc xây dưng quy trình kiểm soát rủi ro thị trường mới phù hợp với sản phẩm.

5. Xem xét và đề xuất các sáng kiến nhằm tối ưu hóa công việc về QTRR TT:  Các sáng kiến theo hướng giảm thiểu lao động thủ công, tăng tiến độ thực hiện công việc và tính chính xác.

6. Chủ động đề xuất chương trình đào tạo phù hợp với chương trình phát triển sự nghiệp của bản thân đồng thời phù hợp với yêu cầu của công việc của nhóm.

7. Thực hiện các dự án khi được yêu cầu:

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu công việc của dự án bao gồm các yêu cầu về thời gian, chất lượng công việc…;

- Phối hợp các chuyên viên, cấp liên quan trong việc hoàn thành các dự án.

8. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.

9. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ..  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu Giám đốc giám sát rủi ro thị trường hoặc Giám đốc quản trị rủi ro thị trường.

Job Requirement

a. Lĩnh vực quản lý rủi ro của ngân hàng: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính liên quan.

b. Am hiểu sản phẩm của khối Nguồn Vốn,các sản phẩm ngân hàng cơ bản khác.

c. Am hiểu về môi trường pháp lý trong ngành tài chính, ngân hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.