Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Ha Noi 25/02/2020
2 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Bình Định Binh Dinh 25/02/2020
3 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bình Định Binh Dinh 25/02/2020
4 Trưởng nhóm Kinh doanh thế chấp (Nhà/Xe) Ha Noi 25/02/2020
5 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội Ha Noi 24/02/2020
6 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghiệp vụ tín dụng KHCN Ha Noi 24/02/2020
7 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Tài trợ Thương Mại Ha Noi 24/02/2020
8 Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh Bac Ninh 24/02/2020
9 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc Vinh Phuc
Bac Ninh
Thai Nguyen
24/02/2020
10 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Ha Noi 24/02/2020
11 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội Ha Noi 24/02/2020
12 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội Ha Noi 24/02/2020
13 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải An (Hải Phòng) Hai Phong 22/02/2020
14 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Hải An ( Hải Phòng) Hai Phong 22/02/2020
15 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Hải An ( Hải Phòng) Hai Phong 22/02/2020
16 CV/CVC/CVCC Khách hàng hoạt động - Sở Giao dịch Ha Noi 21/02/2020
17 Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp - Sở Giao dịch Ha Noi 21/02/2020
18 CVC/CVCC Quản lý chiến dịch và kênh bán Khách hàng doanh nghiệp Ha Noi 21/02/2020
19 Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro thị trường Ha Noi 21/02/2020
20 Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số Ha Noi 20/02/2020
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.