Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vinh Phuc 10/08/2020
2 Chuyên viên tài trợ thương mại - TP. HCM Ho Chi Minh 07/08/2020
3 Giao dịch viên Khách hàng doanh nghiệp lớn Ho Chi Minh 07/08/2020
4 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Thanh toán và Đối soát thẻ Ha Noi 07/08/2020
5 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHDN Ha Noi 07/08/2020
6 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp lớn tại Địa bàn Ho Chi Minh 06/08/2020
7 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Sở Giao dịch Ha Noi 06/08/2020
8 Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân - TP. HCM Ho Chi Minh 05/08/2020
9 Giao dịch viên - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vinh Phuc 05/08/2020
10 Giám đốc Chi nhánh - Hà Nam Ha Nam 05/08/2020
11 Chuyên viên Vận hành Tỉnh - Hà Nam Ha Nam 04/08/2020
12 Khối KHCN - Chuyên viên chính Quản lý chủ thẻ sau bán Ha Noi 04/08/2020
13 Khối KHCN - Chuyên viên Chính Kế hoạch kinh doanh khách hàng ưu tiên Ha Noi 31/07/2020
14 Trưởng Nhóm Giao dịch viên - TP. HCM Ho Chi Minh 31/07/2020
15 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Kiểm thử Công nghệ (Tester) Ha Noi 30/07/2020
16 Chuyên viên Văn thư - Văn phòng Hội sở Ha Noi 30/07/2020
17 Chuyên viên kinh doanh tiền tệ ngoại hối - Khối Nguồn vốn & Thị trường tài chính Ha Noi
Ho Chi Minh
28/07/2020
18 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - TP. HCM Ho Chi Minh 28/07/2020
19 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - TP. HCM Ho Chi Minh 28/07/2020
20 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - TP. HCM Ho Chi Minh 27/07/2020
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.